فصلنامه روانسازها

با عنايت به تغييرات شگرف در سيستمهای اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی و اجتماعی هزاره سوم نياز است گام نهادن در مسير توسعه پايدار ، در پرتو تلاش همگانی ،بسيج جوامع در رهبری صنفی و علمی جديد با شتاب بيشتری صورت پذيرد.

تسريع در پيمودن اين مسير سخت ابزارهای جديد با سياستهای تشويقی می طلبد و در راه نيل به اين هدف ، انتشار اطلاعات ، آموزش ، برنامه ريزی های استراتژيک ،برپايی کارگاه های آموزشی مشاوره ای ،ايجاد ميزگردهای کارشناسی ،حمايتهای سازمانی ،تجهيزاتی و مالی مورد نياز می باشد و ما با درک صحيح و بموقع برآن شديم تا رسالت مطبوعاتی خويش را که همانا روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم می باشد ، به عنوان نقطه آغازين ايمان و اعتقاد خود قرار داده و به منظور استفاده بهينه از ذخاير ملی و بالاخص روانکارها و فراورده های وابسته آن اقدام به انتشار نشريه ای نماييم تا پس از گذشت 80 سال از بدو ورود اولين اتومبيل به ايران بيش از دو قرن از انقلاب صنعتی ، گام مهم و اساسی در جهت تعميق اهداف اصلی و تفکر اصولی به منظور جلوگيری از مصرف بی رويه منابع تجديد ناپذير برداشته شود ، حرکتی شايسته عظيم که مطلوب نظر عالمان به امر و گروه کارشناسان پژوهشگر و محقق مرکز تحقيقات روغن پژوهشگاه صنعت نفت  بوده و آرزومنديم در حد بضاعت ناچيز در مجموعه نشريه روانسازهای صنعتی مورد مطالعه و تامل قرار گيرد.

نشریه تخصصی روانسازهای صنعتی ، با روش خبری ، تحليلی ، آموزشی ، پژوهشی ، اطلاع رسانی با گستره توزيع بين المللی با ترتيب انتشار فصلنامه در زمينه کليات علوم وبه دو زبان فارسی و انگليسی منتشر می گردد.روانسازهای صنعتی کانونی است برای شناسايی ، تبليغات و بازار يابی و ارائه نظر های توليد کنندگان ، توزيع کنندگان ، تامين کنندگان مواد اوليه ، وارد و صادر کنندگان، شرکتهای خمل و نقل ، مصرف کنندگان ، مراکز پژوهشی و عرضه کنندگان تکنولوژيهای نو که سرانجام بر يافتن بازار های جديد و مبتنی بر اصول علمی تجارت منتهی می گردد.در اين راستا و در جهت پربار شدن نشريه ، فصلنامه روانسازهای صنعتی مشتاق دريافت نظرات ، پيشنهادها ، مقاله ها و انتقادها می باشد.

 

 
صفحه اصلی تماس با درباره ما ERCI بازرگانی صرامی فصلنامه روانسازها


 
DexCom is the leader in CGM technology, according to rolex replica the rolex replica watches agreement the company plans to rolex uk CGM-related data provided to the Fitbit Ionic smart watch, so that patients with diabetes through the watch blood glucose levels. Diabetes can be used Fitbit new smart watch Ionic monitor blood sugar, DexCom G5 sensor will continue to monitor the blood sugar value of replica watches uk diabetic patients, every 5 minutes to send the value to Android, iOS device for the patient to view. The new co-operation case allows patients to use Ionic smart watch directly show blood sugar status, no trouble to pick up the phone, open the application.